Tel: 02-938-7113 Mobile: 081-286-9344
Email: More details

Useful Links

บทความภาษาเกาหลี (wikipedia)

บทความประเทศเกาหลี (wikipedia)

Thai Student’s Club Korea.

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวเกี่ยวกับประเทศเกาหลี (norsorpor.com)

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

Korea Tourism Organization

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลีใต้ (sites.google.com/site/thaieps)

ประวัติศาสตร์เกาหลี (korea.tlcthai.com)

บทความประวัติประเทศเกาหลี (gojoseon.blogspot.com)

posted under | No Comments »